Jdi na navigaci

Kontejnerové images

Každá úloha na GitLab CI se spouští v izolovaném prostředí – kontejneru. Pomocí direktivy image v .gitlab-ci.yml můžete specifikovat kontejnerový (docker) image, ze kterého se kontejner vytvoří. Pokud tuto direktivu na úrovni jobu ani pipeline nespecifikujete, použije se jako výchozí image ict/images/alpine/ci:latest.

Lokální image

GitLab v sobě integruje Container Registry, službu pro uchovávání a distribuci kontejnerových (docker) images.

Každý projekt na GitLabu může mít svůj prostor pro ukládání images, které je navíc možné generovat automatizovaně přes CI (viz Vytváření images). Pokud projekt poskytuje nějaké images, jejich seznam najdete pod Package & Registries  Container Registry v daném projektu (nebo skupině).

Celé jméno lokálního image vždy obsahuje adresu registru a cestu projektu, volitelně pak další názvy rozlišující různé images v rámci jednoho projektu, vše oddělené lomítkem. A nakonec dvojtečkou oddělený tag, který zpravidla identifikuje konkrétní verzi image (více zde).

<registry-url>/<namespace>/[<subgroup>/[<subsubgroup>/]]<project-slug>[/<name-1>[/<name-2>[/<name-3>]]]:<tag>

Například:

Pokud image nepoužijete přímo v .gitlab-ci.yml (direktiva image), nahraďte proměnnou registru (${CI_REGISTRY}) hodnotou gitlab.fit.cvut.cz:5050.

Výsledný .gitlab-ci.yml pak může vypadat třeba takto:

build:
 image: ${CI_REGISTRY}/ict/images/alpine/ci:latest
 before_script:
  - apk add -U build-base # install base build dependencies for C/C++
 script:
  - make # build stuff

Images od ICT

Ve skupině ict/images najdete images spravované ICT oddělením. Všechny tyto images jsou automatizovaně generované a pravidelně aktualizované.

ict/images/alpine

Tyto images se sestavují ve dvou variantách:

Obě varianty jsou sestavovány pro každou podporovanou release větev, která je reprezentována tagem (např. 3.16, 3.15, …). Tag latest je alias pro poslední stabilní větev.

Docker Hub

Na GitLabu je možné také využívat images z Docker Hubu i jiných veřejných kontejnerových/docker registrů.

Důležité:

Vzhledem k limitu na počet stažených images velmi doporučujeme omezit používání images z Docker Hubu a upřednostňovat lokální image.

Pokud opravdu potřebujete použít images z Docker Hubu a váš projekt je pod nějakou skupinou (nikoli přímo pod uživatelem), použijte Dependency Proxy. Díky tomu se vámi použitý docker image uloží v cache a nestahuje se pokaždé znovu oproti rate limitu.

Ukázka 1. Příklad použití Dependency Proxy
build:
 image: ${CI_DEPENDENCY_PROXY_GROUP_IMAGE_PREFIX}/debian:stable-slim
 script:
  - cat /etc/os-release