Jdi na navigaci

Webové prostředí

Tato stránka pokrývá základní úkony ve službě GitLab, a to čistě pomocí webového rozhraní bez nutné znalosti Git. Avšak například pro rozsáhlejší práci s repozitářem je doporučeno projekt upravovat lokálně.

Samotné práci s Git se pak věnují kolegové z předmětu BI-GIT v jejich Velmi stručném přehledu Git.

Přihlášení

Služba se nachází na stránce https://gitlab.fit.cvut.cz/.

 • Osoby s účtem ČVUT – využívají formulář pod záložkou Usermap, přihlašují se pomocí uživatelského jména a hesla ČVUT.
 • Osoby bez účtu ČVUT – využívají formulář pod záložkou Standard, přihlašují se pomocí údajů, které jim byly poskytnuty.
login 01.en
Obrázek 1. Přihlašovací stránka https://gitlab.fit.cvut.cz/

Práce s projektem

Přejděte do požadovaného projektu – např. pomocí vyhledávače v horní nabídce.

Upozornění:

Pro úpravu souboru je potřeba disponovat příslušným oprávněním pro daný projekt. Pokud oprávněním nedisponujete, obraťte se na jeho vlastníka.

Úprava souborů

Úprava souborů je možná následujícími způsoby:

 • Úprava jednoho souboru
  • V případě AsciiDoc nebo Markdown umožňuje provést náhled změn před uložením.
 • Úprava více souborů naráz s pomocí webového IDE

Pro úpravu jednoho souboru využijte následující postup:

 1. Přejděte do požadovaného souboru.

  edit 01.en
 2. Zvolte Edit.

  edit 02.en
 3. Proveďte požadované změny. Alternativně lze využít Preview (náhled).

  edit 03.en
 4. Vyplňte Commit message (stručný popis změn) a uložte Commit changes.

  edit 04.en

Webové IDE

Tzv. Web IDE umožňuje provést úpravy více souborů v rámci jednoho commitu.

Upozornění:

Webové IDE neumožňuje u souborů AsciiDoc, Markdown apod. provést náhled změn před uložením.

 1. Spusťte webový editor pomocí tlačítka Web IDE v horní části detailu projektu.

  web ide 01.en
  Obrázek 2. Úvodní stránka detailu projektu s předmětovými stránkami BI-PPA.
 2. Práce s webovým editorem GitLab je principem podobná libovolnému IDE. V levé části otevřete soubory pro úpravu – takto otevřených souborů je možné mít více.

  web ide 02.en
  Obrázek 3. Výchozí stránka Web IDE.
 3. Upravte libovolné soubory. Potvrzení změn proveďte stisknutím tlačítka Commit…​ v levé dolní části.

  web ide 03.en
  Obrázek 4. Web IDE před commitem změn.
 4. Do pole Commit message vyplnťe stručný popis změn a potvrďte stisknutím tlačítka Stage & Commit…​ v levé dolní části.

  web ide 04.en
  Obrázek 5. Web IDE - detail staging area před commitem změn.

Nahrání souborů

Nahrání souborů o menší velikosti (např. PDF, obrázky) je možné provést přes webové rozhraní.

 1. V požadovaném repozitáři přejděte na konkrétní lokaci, kam chcete soubor přidat.
 2. Stiskněte tlačítko + a zvolte Upload file v nabídce.

  upload file 01.en
  Obrázek 6. Ukázka vytvoření/nahrání souboru či vytvoření složky v konkrétním adresáři projektu.
 3. Vyberte požadovaný soubor a vyplňte stručný popis změn.

  upload file 02.en
  Obrázek 7. Detail vytváření commitu při nahrání souboru.
 4. Soubor byl úspěšně nahrán.

  upload file 03.en
  Obrázek 8. Detail adresáře po nahrání nového souboru.
Upozornění:

Větší soubory je silně doporučeno nahrávat pomocí postupu v pokročilé sekci Git Large File Storage (LFS)

Alternativně je doporučeno využít některá z bezpečných úložišť, které fakulta garantuje. Následně pak v projektu na GitLab pouze uvést odkaz. Jedním z takových úložišť je například Microsoft OneDrive.[1]

Vytvoření issue

Každý uživatel s právem číst projekt, v něm má také možnost zakládat tzv. Issues. Tyto tickety neslouží jen k nahlášení chyby, ale jejich prostřednictvím mají uživatelé možnost poskytnout vlastníkům projektu jakoukoliv zpětnou vazbu nebo nápady ke zlepšení.

Například studenti tak mohou poskytnout zpětnou vazbu vyučujícím ke stránce jejich předmětu.

 1. Pro založení issue přejděte do požadovaného projektu – např. pomocí vyhledávače v horní nabídce.
 2. V menu přejděte na stránku Issues  List a stiskněte New issue.

  create issue 01.en
  Obrázek 9. Přehled issues v daném projektu.
 3. Vyplňte předmět a tělo issue. Lze přiložit přílohy nebo vzhled textu editovat prostřednictvím nabídky v pravém horním rohu editoru.

  Dále je možné zvolit následující možnosti:

  1. Zobrazení náhledu - Viz záložka Preview.
  2. Neveřejné issue - Issue je možné založit také neveřejně, uvidí jej tak pouze vlastníci projektu.

   create issue 02.en
   Obrázek 10. Obrazovka vytváření nového issue.
 4. Stisknutím Submit issue issue vytvoříte.

  create issue 03.en
  Obrázek 11. Náhled issue před vytvořením.

Odbavení issue

Uživatelé s rolí Reporter a vyšší mají možnost jednotlivé issues odbavovat.

 1. V menu projektu přejděte na stránku Issues  List a vyberte issue, který chcete řešit.

  solve issue 01.en
  Obrázek 12. Přehled issues po přidání nového issue.
 2. V detailu issue je možné jej okomentovat, přiřadit kolegovi apod. případně je možné jej uzavřít stisknutím Close issue.

  solve issue 02.en
  Obrázek 13. Detail existujícího issue z pohledu člena projektu.
 3. Příklad odbavení issue.

  solve issue 03.en
  Obrázek 14. Příklad přidání komentáře k issue.

Vytvoření větve

Projekt je možné větvit – tj. odloučit se od hlavní linie vývoje a pokračovat v práci, aniž by došlo k zásahu do ostatních linií (větví). Změny v některé z vedlejších větví je možné kdykoliv sloučit zpět do větve hlavní (zpravidla master).[2]

Existuje více způsobů, jak větev vytvořit.[3] Obecně lze však větev vytvořit následovně:

 1. V menu projektu přejděte na stránku Repository  Branches a stiskněte New branch.

  create branch 01.en
  Obrázek 15. Přehled větví v daném projektu.
 2. Vyplňte následující:
  1. Branch name - libovolný název větve.
  2. Create from - zvolte existující větev, commit nebo tag ze které(ho) chcete větvit. Pro volbu hlavní (výchozí) větve zvolte master.

   create branch 02.en
   Obrázek 16. Formulář vytvoření nové větve.
 3. Pokračujte stisknutím Create branch.

Práce ve větvi

Ve webovém prostředí lze mezi větvemi libovolně přepínat.

branch 01.en
Obrázek 17. Změna větve při procházení souborů.

Následně je možné provádět standardní úpravy typu úprava, nahrání, smazání souboru atp.

Aktuálně procházená větev je zobrazena v levé horní části, viz obrázek.

branch 02.en
Obrázek 18. Zobrazení souboru ve specifické větvi.

Merge request

Merge request (v doslovném překladu požadavek na sloučení) je jedním ze způsobů sloučení libovolné větve do větve jiné. V rámci takového požadavku je možné pohodlně:

 • Porovnat změny s cílovou větví.
 • Vést diskuzi s kolegy nad jednotlivými změnami.
 • Požadavek schválit a provést tak sloučení.
 • Požadavek uzavřít, resp. zamítnout.

Nutnost vytvořit Merge request přichází v případě, že v daném projektu nedisponujete oprávněním slučovat větve. Samotné sloučení (schválení Merge request) pak může provést pouze uživatel s příslušným oprávněním v daném projektu.

Vytvoření Merge request pro existující větev provedete následujícím způsobem:

 1. V menu projektu přejděte na stránku Repository  Branches a u požadované větve stiskněte Merge request.

  mr 01.en
  Obrázek 19. Přehled větví v daném projektu.
 2. Vyplňte libovolné údaje – např. Title, Description, případně lze požadavek přiřadit konkrétní osobě (Assignee) nebo jej označit štítkem (Label). Nutnou podmínkou je zvolit požadovanou cílovou větev (Target branch).

  Následně potvrďte stisknutím Submit merge request.

  mr 02.en
  Obrázek 20. Obrazovka vytvoření nového merge request.
 3. Seznam aktuálně otevřených merge requestů naleznete v menu projektu pod záložkou Merge Requests. Detail zobrazíte kliknutím na název požadovaného merge request.

  mr 03.en
  Obrázek 21. Přehled merge requests v daném projektu.
 4. V záložkách Discussion, Commits a Changes (viz obrázek) naleznete základní přehled změn, které daný merge request přinese.
  • Discussion - Libovolná diskuze (např. s kolegy, studentem) nad danými změnami.
  • Commits - Seznam jednotlivých změn vůči cílové větvi (Target branch).
  • Changes - Přehledně zobrazené rozdíly (tzv. diff) proti cílové větvi (viz obrázek).

   mr 04.en
   Obrázek 22. Detail otevřeného merge request.
 5. Po celou dobu existence dané merge requestu je možné jej komentovat. Možnost přidávat nebo číst komentáře se odvíjí od práv uživatele.

  mr 05.en
  Obrázek 23. Diskuze nad merge request.
 6. Člen projektu s příslušným oprávněním může merge request kdykoliv:
  1. Zamítnout s pomocí Close merge request.
  2. Schválit a sloučit tak změny do cílové větve (Target branch), a to s pomocí Merge.

   mr 06.en
   Obrázek 24. Detail otevřeného merge request.

Práce se skupinou

Možnost vytvářet skupiny je v tuto chvíli dostupná pouze pracovníkům. Více informací ke skupinám a skupinám předmětu viz sekce Skupiny.

Členové

Přidat člena do skupiny mohou pouze členové s rolí Maintainer a vyšší.

Upozornění:

U předmětových skupin probíhá mimo jiné automatická synchronizace uživatelů podle dat z KOS. Více viz Předmětové skupiny.

Pro úpravu členů přejděte do záložky Members v menu daného projektu.

group members.en
Obrázek 25. Přehled členů dané skupiny.

Uživatele je možné přidat (preferujte také nastavení expirace jeho členství v dané skupině – např. na konec dalšího semestru), změnit datum expirace, změnit roli atp.

Vytvoření podskupiny

 1. Přejděte na hlavní stránku dané skupiny a zvolte vytvořit novou podskupinu viz obrázek.

  group detail new.en
  Obrázek 26. Detail skupiny při vytváření nové podskupiny nebo projektu.
 2. Vyplňte libovolné údaje a potvrdťe Create group

  subgroup new.en
  Obrázek 27. Detail procesu vytváření nové skupiny.

 1. Microsoft OneDrive disponuje rozšířenými metodami pro správu přístupu a udělování práv.
 2. Změny je možné sloučit obecně do jakékoliv jiné větve.
 3. Alternativní způsob vytvoření větve je vytvoření větve z existujícího issue.