Jdi na navigaci

Obecné

Hlavním cílem platformy je poskytnout uživatelům prostředí, ve kterém si mohou sami a jednoduše vytvářet vlastní virtuální stroje.

Uživatelé spadají pod jednotlivé katedry. Katedry pak dále mají své technické zástupce, kteří zajišťují chod všech virtuálních strojů v rámci katedry. Spravují také výpočetní prostředky, které má katedra přiděleny.

Výpočetní prostředky

Jednotlivé katedry mají přidělený určitý objem výpočetních prostředků. O tyto prostředky se dělí uživatelé, kteří pod katedru spadají.

Upozornění:

V případě nedostatku výpočetních prostředků kontaktujte technického zástupce katedry, nikoli oddělení ICT.

Výpočetní prostředky jednotlivých serverů jsou limitovány hodnotami uvedenými ve webovém rozhraní. I pro ně platí, že v opodstatněných případech lze limit dočasně, ale i dlouhodobě změnit.[1]

Předdefinované šablony OS

Virtuální stroje lze zakládat z již existujících šablon. Základní rozdělení šablon je podle optimalizace pro chod na rychlejších SSD discích nebo na klasických discích typu HDD. Je potřeba myslet na to, že celková kapacita SSD v rámci celého CloudFIT je menší a katedry disponují pouze omezeným množstvím tohoto úložiště.

Existující šablony pokrývají následující operační systémy:

 • Linux (Alpine, CentOS, Debian, openSUSE, Ubuntu)
 • Windows Server

Všechny šablony jsou dostupné ve variantě s úložištěm HDD/SSD.

Technický zástupce katedry

Každá katedra má nejméně jednoho technického zástupce, který odpovídá za technické záležitosti spojené s virtuálními stroji na platformě CloudFIT v rámci své katedry. Role technického zástupce mimo jiné zpřístupní prostředí CloudFIT rozšířené o administrátorské funkce.

O přidělení role technického zástupce žádá vedoucí katedry helpdesk oddělení ICT.

Zodpovědná osoba

Zodpovědná osoba nebo také garant služby je osoba přímo odpovědná za konkrétní virtuální stroj, a to včetně provozu, který na něm probíhá.

Upozornění:

Ukončení vztahu mezi zodpovědnou osobou a fakultou se řídí pravidly pro používání platformy CloudFIT.

Každý virtuální stroj musí mít právě jednu zodpovědnou osobu. Nastavení zodpovědné osoby v OpenNebula viz Nastavení zodpovědné osoby.

Používáním platformy CloudFIT (dále jen platforma) uživatel potvrzuje, že je seznámen s pravidly jejího používání, a že tato pravidla bude dodržovat. Provozovatelem platformy je oddělení ICT (dále jen provozovatel). Mimo níže uvedené body se na používání platformy vztahují platná nařízení FIT a ČVUT. Případně jiná nařízení vyplývající z pracovněprávního vztahu s ČVUT.

 • Zodpovědná osoba je plně zodpovědná za provoz v konkrétním virtuálním stroji.
  • Virtuální stroj je povinna řádně zabezpečit z pohledu kybernetické bezpečnosti, GDPR a dalších právních předpisů.
  • Provozovaná služba nesmí negativně ovlivňovat nebo přetěžovat provoz platformy.
 • Zodpovědná osoba je povinna řádně nakládat s poskytnutým výpočetním výkonem.
  • Zpravidla několikrát ročně probíhá audit zabývající se využíváním platformy.
  • Během tohoto auditu může být zodpovědná osoba vyzvána, aby potvrdila, že alokované výpočetní prostředky skutečně využívá.
  • Pokud tak neučiní, její virtuální stroje budou pozastaveny. Po uplynutí předem stanovené lhůty budou i s daty smazány.
 • V případě ukončení vztahu mezi fakultou a zodpovědnou osobou (ukončení pracovního poměru, ukončení studia atd.) jsou všechny její virtuální stroje automaticky vypnuty a po uplynutí předem stanovené lhůty i s daty smazány.

Provozovatel si vyhrazuje právo službu bezodkladně vypnout, pokud dojde k porušení pravidel používání platformy.

Provozovatel si vyhrazuje právo na budoucí změny. Uživatel je povinen se o případných změnách informovat.


 1. Maximální možné prostředky, které mohou být přiděleny, mohou být v odůvodněných případech až 255 CPU, 5 TB operační paměti a 50 TB úložiště